تجربه ی بهبودی من

در این دوران بود که از خدا خواستم که به من کمک کند ، تا فقط بتوانم زنده بمانم البته زندگی و پاک ماندن از یکدیگر جدا نیستند، مصرف نوعی مرگ است، این تراژدی غرور و اعتماد به نفسم را از بین برده بود و من را به زانو در آورده بود. تجربه ی به ... ادامه مطلب