روابط با دیگران,فقط برای امروز 24 تیر,مرکز اعتیاد,پذیرفتن مسئولیت معتاد,ماهیت واقعی اعتیاد

روابط با دیگران (فقط برای امروز 24 تیر)

همه انسان ها با خودمحوری در کشمکش هستند، خودمحوری مزمنی که درست در مرکز اعتیاد ما قرار دارد، این کشمکش را برای افرادی نظیر ما دشوارتر می سازد، بسیاری از ما طوری زندگی کرده ایم که انگار معتقدیم آخرین افراد روی زمین هستیم و نسبت به تأثیری که رفتار ما بر اطرافیان ما گذاشته است، کاملاً بی توجه هستیم. ... ادامه مطلب