ساندویچ,اگر معتاد نشده بودم,محیط امن NA,اثر اعتیاد,اثر مصرف الکل,در قبال بهبودی

ساندویچ

من دیگر قربانی بی اختیار دیگران یا خودم نیستم. دیگر هر اتفاقی هم بیفتد اجباری به مصرف ندارم. من در قبال بهبودی ام مسئولم. اگر باز به دام آن احساس همیشگی غصه خوردن به حال خود بیفتم، ابزارهایی برای مقابله با آن دارم. دیگر تنها نیستم، یارانی دارم که وقتی از آنها درخواست می کنم به من دل گرمی می دهند. در مواقعی که دچار نا امیدی می شوم، همیشه کسی هست که با او صحبت کنم ، و همیشه رو به بهبودی هستم. ... ادامه مطلب