مبانی نماینده بین گروهی

مبانی نماینده بین گروهی

این ابزار قصد دارد تا به اعضا NA  کمک کند تا درک بهتری از تعهدات یک نماینده خدماتی گروه داشته باشند و بتوانند خدمات موثری در بدنه های خدمات محلی خود ارائه نمایند. جوامع محلی NA می توانند خدمات خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بیشترین کمک را به ایشان بکند. ... ادامه مطلب