مبانی روابط عمومی

پیام NA این است که یک معتاد هر معتادی می تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، میل به مصرف را از دست بدهد و یک راه تازه برای زندگی پیدا کند روابط ما با جامعه به ما این توانایی را می دهد که پیام خود را به صورت گسترده با همگان به مشارکت بگذاریم به نحوی که اگر کسی بخواهد از برنامه ما سود ببرد بتواند ما را پیدا کند ... ادامه مطلب