مبانی خطوط تلفنی

مبانی خطوط تلفنی

شاید اولین تعامل یک شخص با معتادان گمنام طی تماس با یکی از خطوط تلفنی  NA که گاهی خط تلفنی کمک هم نامیده می شود صورت گیرد. این تماس ها حیاتی هستند. تماس با یکی از خطوط تلفن NA می تواند تفاوت زیادی در جذب یک معتاد به جلسات NA ایجاد نماید بایستی به تماس گیرنده طوری پاسخ دهیم که احساس کند برای او اهمیت قائلیم می توانیم افراد داوطلب را تشویق کنیم تا از تجربه و آگاهی خود در مبحث روابط عمومی در راستای این فرصت خدماتی بزرگ استفاده کنند. ... ادامه مطلب