مبانی اجماع در NA

مبانی اجماع در NA

درNA تصمیمات ما براساس درخواست راهنمائی از نیرویی برتر و مهربان که خود را در وجدان گروه بیان می کند، شکل می گیرد. در NA اصل روحانی گمنامی به این معنی است که ما همگی در خدمت با یکدیگر برابر و مساوی هستیم، و تصمیم گیری براساس اجماع روشی است برای بدنه های خدماتی تا به عنوان تیمی با اعضا برابر خدمت کند و به ندای وجدان گروهی گوش فرا دهد. ... ادامه مطلب