ما چگونه پیام مان را می رسانیم ؟,پیامی برای تازه وارد,اولویت بهبودی,تشویق تازه واردین NA

ما چگونه پیام مان را می رسانیم ؟

بهبودی ، از تک تک ما و از جلسات خانگی مان ، شروع مي شود. به عنوان فرد و به عنوان جلسات NA ، ما باید به تازه واردین ، خوش آمد گفته و با آنها گپ بزنیم و آن ها را به سایر اعضای جلسه معرفی کرده و کار ی کنیم تا احساس امنیت و راحتی کتند . بعضی از جلسات به تازه وارد برای پیدا کردن راهنما ، کمک می کنند. ... ادامه مطلب