افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,مایل به قطع مصرف مواد,بهبودی معتاد

افرادی که خواهان بهبودی هستند (فقط برای امروز 14 آذر)

مهم نیست که یک فرد چقدر بی میل به نظر رسد، در هر حال حقیقتی ساده وجود دارد، این فرد معتاد در جلسه حضور دارد. ممکن است هرگز از نتایج انجام قدم دوازدهم مطلع نشویم ؛ وظیفه ما نیست که تمایل تازه واردها را ارزیابی کنیم. پیامی که با خود به همراه داریم، بخشی از ماست. آن را به همه جا می بریم و به رایگان در میان می گذاریم و نتایج را به نیرویی برتر از خود می سپاریم. ... ادامه مطلب