کوشش های فراوان جهت قطع مصرف

من از ۱۷ سالگی شروع به مصرف مواد مخدر کردم از۲۰ الی ۲۵ سالگی بصورت روزانه مصرف می کردم و از ۲۵ الی ۳۵ سالگی در مصرف دچار افراط شدم و با انواع جدیدی از موادمخدر و داروهای مخدر آشنا شدم ، تا اینکه با ماده مخدر مرگ آوری آشنا شدم و آنرا برای خود انتخاب کردم. ... ادامه مطلب