بس است,قدرت ویرانگر اعتیاد,آتش بیماری اعتیاد,ولع مصرف مواد,فلاکت های اعتیاد

بس است

این برنامه اکنون به آیین زندگی من بدل شده است. اکنون بر مبنای این اصول آزادی انتخاب دارم. می دانم که دیگر تنها نیستم. دل من سرشار از احساس قدردانی است، و من این احساس را با خدمت کردن نشان می دهم. سهیم بودن در رشد NA در کشورم کلمبیا، به تحمل فلاکت های اعتیاد فعال می ارزید. من از ته دل می خواهم تا آخر عمر همچنان عضوی از NA باشم، چون روی زمین جایی بهتر از این پیدا نخواهم کرد.اولین بار که شنیدم بهبودی کاری است عمری، به نظرم اغراق می رسید. به نظرم ناممکن می آمد که تا ابد بخواهم پیرو این برنامه باشم. اما بیست سال از آن زمان گذشته و از قضا من همین را خوش دارم: این که می دانم این راه پایانی ندارد، که من همواره جایی در NA خواهم داشت، که هرگز از آموختن دست نخواهم کشید. ... ادامه مطلب