اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)

اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)

با تغییر ارزش های ما، زندگی ما نیز  تغییر می کند، با هدایت دانشی درونی که نیروی برتر به ما داده است، می خواهیم بر اساس ارزش های نویافته خود زندگی کنیم، اراده نیروی برتر برای خود را درونی کرده ایم، در حقیقت، اراده خداوند به اراده واقعی خود ما برای خود تبدیل شده اس ... ادامه مطلب