همان طور که درک میکنیم,فقط برای امروز 7 خرداد,فروتنی واقعی معتاد,مقتضیات اعتیاد,ویژگی های مثبت معتاد

همان طور که درک میکنیم (فقط برای امروز 7 خرداد)

قدمهای دوازده گانه روش ساده ای را برای شناخت واقعی خویشتن ارائه می دهد، از ویژگی های مثبت و نواقص خود، از چیزهایی که درباره خود دوست داریم و چیزهایی که از آنها خیلی رضایت نداریم، پرده برمی داریم. ... ادامه مطلب