فرصت خدمت

دوستان بهبودی به من فرصت خدمت دادند و اکنون مدت 9 ماه پاکی دارم و در این مدت بعنوان خدمتگزار در گروه بهبودی ، خدمت کرده ام و به لطف خداوند این بار تا این مقطع از پاکی ، در انجمن باقی مانده ام .خداوند را بخاطر فرصت خدمت ، شکر می کنم ، بخاطر فرصت برای پاک ماندن و زندگی جدید و دوستان بهبودی جدید . ... ادامه مطلب