زنده ماندن با جلسات و دوستان بهبودی

اکنون احساس می‌کنم کم کم باید در مورد زندگی و خودم و اینکه چطور خودم را با آن وقف دهم ، چیزهای جدید یاد بگیرم، امشب در جلسه شنیدم که هر چه بیشتر در جلسات شرکت کنیم نیاز ما به آن بیشتر خواهد شد و من کاملا این واقعیت را درک می‌کنم، هنوز تشنه یادگیری و رشد هستم و نمی‌خواهم تسلیم شوم ، چیزی است که هرگز خودم قادر به دستیابی آن نبودم. ... ادامه مطلب