تجربه و برداشت,نواقص اعتیاد,رویای بیمارگونه,اسیر نواقص اخلاقی,الگوی بهبودی

تجربه و برداشت من از قدم شش و هفت

چه قدر سخت است پذیرش نواقص خود. پذیرش ضعف و محدودیت های خود چه قدر سخت است خراب کردن کاخ های خیالی و نشستن روی زمین واقعی ،چه قدر سخت است دست شستن از رؤیاهای بیمارگونه با وجودی که به این فهم رسیده ای که می دانی خیالات پوچ تنها خاصیت اش این است که قابلیت های موجود و حقیقی تو را می گیرد و میان زمین و آسمان معلق نگاهت می دارد. ... ادامه مطلب