بیست و پنجمین سال,برگزاری جلسات,رزمونت،آبردین،اسکاتلند

بیست و پنجمین سال برگزاری جلسات،رزمونت،آبردین،اسکاتلند

بیست و پنجمین سال برگزاری جلسات،رزمونت،آبردین،اسکاتلند بیست و پنجمین سال, رگزاری جلسات,رزمونت،آبردین،اسکاتلند جلسات((رزمونت))آبردین،اسکاتلند ۲۰آگوست ۲۰۲۰برابربا۳۰مردادماه۱۳۹۹ ساعت  ۲۳الی ۱/۳۰بامداد به وقت ... ادامه مطلب