رهایی از اعتیاد به مواد مخدر

دیدگانم روشن شد تا با دیدی باز به اطرافم نگاه کنم و در مغزم فرمان آتش بس صادر گردید، تا دست از جنگ بردارم، امروز آزادم و سربلند و با خدای خود و دنیای پاکی و بهبودی آشتی کرده ام و هفت سال است که پاکم و برای ادای دین خود به انجمن معتادان گمنام از 6 ماه پاکی تا همکنون در چرخه خدمت هستم . ... ادامه مطلب