دماغه,دنیای زیرزمینی مواد مخدر,نجات زندگی معتاد,سوء مصرف مواد,شخصیت اعتیادی

دماغه

حالا میدانم که خواست خدا برای من دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. من آن روز دستگیر شدم و به زندان افتادم. در زندانی موقعیتی فراهم شد که به یک مرکز درمانی بروم. خدمت کوتاه من در ارتش، باعث شد زیر پوشش برنامه خدمات درمانی نظامیان قرار بگیرم. آنجا بود که با معتادان گمنام آشنا شدم. از بابت وجود جلسات « H & I » خدا را شکر می کنم، چون به این وسیله بود که با برنامه ای آشنا شدم که زندگی من معتاد را نجات داد. ... ادامه مطلب