تماس با راهنما

چرا که همین بیماری مرا به NA آورده که به لطف خدا یک برنامه بهبودی به من هدیه داده است تا انجام بدهم ، همین طور برای NA سپاسگزار بودم چون رابطه ای را که با راهنمایم دارم در اختیار من گذاشته است ، آن وقت بود که فهمیدم ، من حتی به خاطر مشکلات زندگی ام ، باید سپاسگزار باشم که به یادم می اندازد تا ، با راهنمایم تماس بگیرم. ... ادامه مطلب