مشتاق خدمت,اولین رخداد NA,اعضای با تجربه تر NA,خدمت بهتر به انجمن

مشتاق خدمت

از سایر اعضاء تیم راه NA و شامل هیئت مشاور تحریریه , ويراستار ها و پرسنل دفتر خدمات جهانی ، هیئت جهانی و از همه مهم تر ، اعضای NA، از جمله شما در سراسر جهان که تجربه ، نقاط قدرت امید ، ایده ها و نظرتان را با انجمن NA به مشارکت می گذارید ، سپاسگزاری می کنم ، هدف من این است که به عنوان یک ناظر توانا برای مجله مان ، خدمت کنم ولی این همه شما هستید که این مجله را برای انجمن مان ، خلق می کنید ، همان طور که در بیانیه هدف راه NA، ذکر شده است :  مجله راه NA ، به اعضای انجمن معتادان گمنام ، تعلق دارد. ... ادامه مطلب