من متفاوت بودم,حضور فعال در NA,اشتیاق به پاک ماندن

من متفاوت بودم

به گمانم آن موقع تنها چیزهایی که به خودم اجازه می دادم دنبالشان باشم اشتیاق به پاک ماندن به هر قیمتی بود ایمان به این مسئله بود که مادام که مصرف نکنم ، همه چیز ختم به خیر شد، و کسانی بودند که اگر از شان می خواستم، مشتاق کمک بودند. در دشواری است که من از همان زمان پی گرفته ام؛ چون برای پاک ماندن باید زجر کشید. شرکت در جلسات متعدد، کمک به تازه واردها، حضور فعال در NA ، توی گود بودن، همه اینها به نظر من ضروری است. من باید با جدیت تمام پایبند قدم های دوازده گانه باشم، و باید زندگی کردن را یاد بگیرم. ... ادامه مطلب