صدای بیماری اعتیاد

اکنون که این مطلب را می خوانید در مقطع 4 سال پاکی هستم ، به جای صحبت با صدای بیماری اعتیاد با دوستان بهبودی ام مشارکت و همدردی می کنم و از ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر ، بدون چشم داشتی بهره می برم. ... ادامه مطلب