ایستگاه آخر اعتیاد

حدود سه سال دیگر گذشت ، سرنوشت معتادی من ، نقش اش در زندگی ام ، بسیار پررنگ شده بود ، گاهی در طول هفته ، فقط یک یا دو بار به خانه می رفتم ، تخریب های اعتیاد در زندگی ام کاملا نمایان شده بود ، چهره زشت اعتیاد در چهره ام کاملا مشخص و غیر قابل انکار بود ! ... ادامه مطلب