یک بیماری,پیدا کردن مسیر بهبودی,بیماری به نام اعتیاد

یک بیماری

من متوجه شدم که از بیماری به نام اعتیاد ، رنج می برم و این که می توانم تجربه ، قدرت و امیدم در مورد آنچه در طول زندگی ام ، احساس کرده ام را به مشارکت بگذارم ، بدون این که مجبور باشم زندگی ام را با انجمن "جور کنم . ... ادامه مطلب