معتاد دائمی,فقط برای امروز 8 بهمن,به خاطر اعتیاد فعال,همیشه معتاد,به خطر انداختن بهبودی

معتاد دائمی (فقط برای امروز 8 بهمن)

پس از گذشت مدت کمی از انجام برنامه، برخی از ما تصور می کنیم معالجه شده ایم. هر چیزی را که NA باید به ما آموزش دهد، فرا گرفته ایم؛ از شرکت در جلسات خسته شده ایم؛ و راهنما با لحنی یکنواخت همان شعار قدیمی را تکرار می کند: « قدمها،قدمها،قدمها! » تصمیم می گیریم که اکنون باید به زندگی خود بپردازیم، شرکت در جلسات را قطع کنیم و سالهای از دست رفته به خاطر اعتیاد فعال را جبران نماییم، اما این کار را با به خطر انداختن بهبودی خود انجام می دهیم. ... ادامه مطلب