شیوه جدیدی برای زندگی,فقط برای امروز 1 دی,بدترین جنبه اعتیاد,جنبه اعتیاد فعال

شیوه جدیدی برای زندگی (فقط برای امروز 1 دی)

خویشتن پذیری ، احترام به نفس را به همراه آورده است. دریافته ایم همه اعمال ما بر روی دیگران تأثیر می گذارد ؛ بخشی از زندگی اطرافیان خود و زندگی خود هستیم. اعتماد به افراد دیگر و قبول مسئولیت خود در قبال آنها را شروع کرده ایم.      در دوران بهبودی ، به زندگی باز گشته ایم. از طریق کمک به آسایش دیگران و تلاش روزانه برای انجام بهتر این کار، زندگی جدید خود را حفظ می کنیم و در این هنگام قدم دهم ، یازدهم و دوازدهم مفید واقع می شوند. ... ادامه مطلب