منافع مشترک ما بایست در راس باشد,اساس بهبودی,باعث اعتیاد فعال,پیام امید NA,پیام معتاد دیگر

منافع مشترک ما بایست در راس باشد

سنت اول سنت های دیگر را ممکن می سازد. این سنت بخش مهمی از پایه و اساس بهبودی من می باشد.بخشی از چیز دیگری بودن بسیار مهم است. اعتیاد فعال باعث شده بود که خودم را نسبت به دیگران متفاوت بدانم و ارتباطم را با آنها قطع کنم. ... ادامه مطلب