انگیزه ای برای قطع مصرف

پله های نابودی اعتیاد مرا به پرتگاهی سوق داده بود که ، برگشتن از آن پرتگاه و نجات خودم ، بسیار دشوار بود ، اما از دست دادن تنها دلخوشی و عشق زندگی ام برای من مانند مرگ بود ، دوستی داشتم که از دوران خردسالی با هم بودیم ، او از تمام ماجرای زندگی و اعتیاد من با خبر بود ، همیشه در تنگناهای زندگی به سراغ او می رفتم و از او مشورت می گرفتم ، او به من جمله ای گفت که انگیزه ای برای قطع مصرف ، در من بوجود آورد که تا آن روز هرگز تجربه نکرده بودم ، او گفت : در یک دست عشق ات را بگیر و در یک دست دیگرت مواد مخدر ، ببین کدام برایت با ارزش است و باید نگه داری؟ ... ادامه مطلب