هیولای بیماری,مسیر بهبودی معتاد,غرور کاذب اعتیاد,معنویت بهبودی,انجمن روحانی

هیولای بیماری

در ذهن من معتاد ،گناه  قوی ترین اسلحه ای است که فکر مرا به سمت احساساتی از قبیل ،کینه رنجش و ترس سوق می دهد و صبورانه در انتظار می نشیند تا در موقع مناسب تمام ذهن مرا تسخیر کند. احساس گناه باعث می شد که من خود را نبخشم و در مقابل تغییراتم مقاومت کنم اکنون گناه را مانعی می دانم که بیماری بین من و خداوند ایجاد کرده است. نگاه من به گناه به صورت مانع باعث می شود که تلاش کنم و با رشد و تغییر خود موانع را از سر مسیر خود و خداوند بردارم تا به او نزدیک تر شوم.

... ادامه مطلب