ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد

ترجمه بولتن 21

ترجمه بولتن 21,ترویج بهبودی,ارتقاء بهبودی,زمان اعتیاد فعال,انتقال پیام به معتاد,تولید منابع مالی، جذب کمک مالی و سنت هفتم در معتادان گمنام,ما باور داریم، بهبود ارتباطات در مورد نیازهای ساختار خدماتی، منجر به افزایش حمایت گروهها و اعضاء NA می شود، و ارتباطات بهبود یافته باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ساختار خدماتی به گروه ها و اعضاء می گردد. و در آخر این که، بهبود ارتباطات به ما کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی اصول روحانی مانند ایمان و اعتماد حفظ کنیم، و ما را از ترس، بی اعتمادی، و خود محوری دور می کند. ... ادامه مطلب