چرا من عاشق,اتحاد وهمدلی,فکر روشن بهبودی,امید برای پاکی,معتاد امیدوار

چرا من عاشق …؟

مزایای زیادی در ایده " ما میتوانیم" وجود دارد. اتحاد، فکر روشن و امید و بسیاری اصول دیگر در این عبارت نهفته و  این است دلیل این که چرا همیشه اولین چیزی که به یادم می آید این عبارت است.  ... ادامه مطلب