نقاط مقدس وجود,معتادهای کهنه کار,اعتیاد و پاک شدن,اقرار به معتاد بودن,ترس در مورد اعتیاد

نقاط مقدس وجود

به نظرم این لغزش باید اتفاق می افتاد تا بهبودی را جدی بگیرم. می دانم که لغزش مسئله ساده ای نیست و همه از آن سالم برنمی گردند. خود من دوران وحشتناکی را از سر گذراندم و خیلی چیزها را از دست دادم که برایم مهم بودند.امروز می دانم که نمی توانم از جلسات دور بمانم، و باید هر روز در مسیر بهبودی گام بردارم و پیوسته در حال جلو رفتن باشم. می دانم که برای پاسداشت از آن چه به دست آورده ام باید دیگران را نیز در آن سهیم کنم. من معنای محبت بی قید و شرط را درک کرده ام و زندگی ام متعادل تر شده است. اکنون آرامش بر زندگی من حکم فرماست؛ و می دانم که NA، بیشک کارآمد است. ... ادامه مطلب