بیدار کردن روح

او می گفت این کار (مصرف مواد) برای این است که خودمان را دوست داشته باشیم. خب بله؛ من هم برای اینکه بتوانم خودم را دوست داشته باشم از مواد مخدر استفاده می کردم ، اما تا زمان بیداری روحم در 20 دسامبر، در واقع هرگز خودم را دوست نداشتم. تا آن زمان ، اغلب اشتیاق به مواد مخدر را احساس می کردم ، اما پس از آن ، دیگر هرگز به مواد مخدر احتیاج نداشتم. با بیداری روح من ، احساس شدیدی از صلح و شادیِ عمیق حاصل شد. ... ادامه مطلب