از ابزارهای بهبودی استفاده کنید

استفاده از ابزارهای بهبودی در داخل انجمن هم بسیار کاربردی است ، با مرور سنت اول و دوم ، امروز به عقاید خدماتی سایر دوستان بهبودی نیز احترام می گذارم ، خیلی از مواقع در خدمات ، نظر من با نظر عضو دیگری از معتادان گمنام ، یکسان نبوده و فرق داشته است ، اما برای حفظ روحیه اتحاد NA با پذیرش ، به دیگران فرصت می دهم ، یا اشتباه می کنند و یا نظر من اشتباه بوده است ، نتیجه اش در خدمات گاهی مثبت بوده و گاهی نیز برعکس ، در دو حالت ، من در مسیر بهبودی و خدمات ، در کنار سایر اعضا بوده ام و سعی کرده ام ، مقابل آنها نباشم . ... ادامه مطلب