ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

ایجاد تغییر (فقط برای امروز 21 مهر)

وقتی موجب نشاط روح یک فرد می شویم، خود ما نیز در اثر احساس رضایت عمیقی که از این کار به ما دست می دهد، دگرگون می شویم. وقتی به فردی که اخم می کند، لبخند می زنیم، وقتی در اتوبان به فردی اجازه می دهیم از ما سبقت بگیرد، وقتی با تازه واردی تماس می گیریم تا فقط بگوییم برای او اهمیت قائل هستیم، وارد عالم چیزهای شگفت انگیز و جدید می شویم. ... ادامه مطلب