مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na


 

مفهوم یازدهم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

“بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.”

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

 

اعضای NA در سراسر جهان جهت کمک به انجمن در راه به انجام رساندن هدف اصلی خود ، کمک مالی می کنند و این یک فرض واجب برای همه اجزاء ساختار خدماتی است که از این بودجه جهت رساندن هر چه بیشتر و بهتر پیام بهبودی NA استفاده کنند ، جهت انجام هر چه بهتر این کار ، کمیته های خدماتی باید این را مدبرانه مورد استفاده قرار بدهند و کاملا و دقیقا در برابر کسانی که این بودجه را فراهم آورده اند جواب گو باشند. بودجه معتادان گمنام باید همیشه جهت پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد .

این پول باید جهت پرداخت هزینه های برگزاری جلسات بهبودی NA ، اطلاع رسانی در مورد NA به عموم و دسترسی به معتادانی که امکان شرکت در جلسات را ندارند ، هزینه شود . همین طور باید برای توسعه ، تولید ، ترجمه و توزیع پیام ما به صورت کتبی و گردهم آوردن اعضاء ما در محیط های خدماتی که متعهد به دیدگاهی بر گسترش پیام ما به کسانی که در سراسر دنیا به آن نیاز دارند هستند ، استفاده شود . همه این ها جهت حمایت از هدف روحانی NA ، که رساندن پیام به معتادانی است که هنوز در عذابند ، می باشد .

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na
بودجه خدماتی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد . جهت به انجام رسیدن هدف اصلی مان ، ما به تمام منابع مالی که در اختیار انجمن است نیاز داریم . گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته های ما باید از پولی که ما به آنها می دهیم خردمندانه و محتاطانه استفاده کنند و از خرج کرد بیهوده این پول و از روی سبک سری خود داری کنند .

با در نظر داشتن هدف اصلی NA ، ساختار خدماتی ما از هدر رفتن این پول اجتناب می کند و از این سرمایه ای که بدان داده شده جهت رساندن هر چه موثرتر بودن پیام ما استفاده می نمایند . یکی از راه های بکارگیری مفهوم یازدهم این است که ما صورتی شفاف از اولویت مخارج تهیه کنیم و هر هزینه پیشنهادی را با این صورت مقایسه کنیم .

خیلی از گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته ها اقلام بیشتری از آنچه بودجه شان به آنها اجازه می دهد در صورت اولویت بندی خود دارند . در این گونه مواقع ، فقط روی آن اقلامی که اولویت بیشتری دارند می توان سرمایه گذاری کرد . مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

پول فقط یکی از منابعی است که ما باید مسئولانه اولویت بندی کنیم . مفهوم یازدهم گر چه در مورد مدیریت مالی کاربرد دارد ، اما اشاراتی جهت مدیریت همه منابع خدماتی ما نیز دارد . همه پروژه ها ، همان قدر که به پول نیاز دارند ، به ایده ، اطلاعات ، وجدان ، وقت و تمایل اعضاء نیز بستگی دارد. اگر ما سرمایه مورد نیاز جهت شروع پروژه ای را داریم ، اما وقت و ایده مناسب را کم داریم ، بهتر است صبر کنیم تا تمام منابع خدماتی ، را در اختیار داشته باشیم .

اگر صبر نکنیم ، سرمایه خدماتی NA را به هدر می دهیم . هنگام اولویت بندی و طرح نقشه در مسائل خدماتی باید تصویر کاملی از کل منابع تحت اختیار داشته باشیم و فقط به منابع مالی بسنده نکنیم . در اولویت بندی ها ، ممکن است وسوسه شویم که فقط به احتیاجات خود فکر کنیم و محکم به سرمایه بچسبیم و فقط برای پروژه مورد نظر خومان هزینه کنیم و نقش خود را در فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز برای همه سطوح خدماتی را نادیده بگیریم .

این گونه تفکر بر خلاف مفهوم یازدهم است . در راس صورت اولویت بندی ما باید تعهد در پیشبرد اهداف NA در کل قرار گیرد . تا NA در سراسر جهان ، خدماتی را که لازمه رشد آن پیشبرد اهداف اصلی اش است ارائه کند . چرخش پول نباید در یک نقطه از ساختار ما (مانند گلوی بطری) گیر کند . مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

گروه های ما مسئول تهیه سرمایه خدمات ما هستند ، اما در همان حال مسئولند که اعانه و کمک مالی جهت خدمت را مدیریت نمایند . وقتی گروه ها پولی را اعانه می کنند ، باید از خود بپرسند که این پول وقتی از دست آنها خارج شود ، جهت انجام چه کاری استفاده خواهد شد. آیا در جهت دادن خدمات مفید به گروه ها کمک خواهد کرد ؟ آیا به رساندن پیام ما به معتادانی که هنوز در عذابند ، کمک خواهد کرد؟ آیا هیات خدماتی و کمیته از آن استفاده عاقلانه می کند؟ مفهوم یازدهم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم یازده,مفهوم 11,هدف NA

گروه های ما آزاد هستند که تصمیم بگیرند که چه مبلغ و به کدام یک از سطوح خدماتی می خواهند کمک کنند ، ما آنها را تشویق می کنیم که این کار را انجام دهند ، خیلی هم مسئولانه این کار را انجام دهند . مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

البته پیشنهاد نمی شود که گروه ها اعانه ای را برای کمیته فرعی خاصی تخصیص دهند . گروه ها ساختار خدماتی را به وجود آورده اند که نه تنها از طرف آنها خدمت کنند ، بلکه این خدمات را نیز هماهنگ سازد .

در تفویض اختیارات لازم به ساختار خدماتی جهت به انجام رساندن مسئولیت های خود ، گروه ها به ساختار خدماتی اختیار هماهنگی تخصیص منابع خدماتی در سطوح مختلف خدمت را نیز واگذار کرده اند . بدین طریق ، می توان بین نیازها و اهداف در همه رشته های خدماتی با منابع تحت اختیار کمیته های هماهنگ کننده تعادل موثر به وجود آورد .

رابطه روشن و رک و راست از طرف ساختار خدماتی ، بهترین راه کمک به گروه ها جهت کمک مالی مسئولانه خواهد بود . وقتی گروه ها گزارشات کامل و منظم از هیات های خدماتی و کمیته ها در مورد فعالیت آن ها دریافت کنند ، شروع به دیدن تصویر کاملی از خدمت خواهند کرد . گروه ها باید اطلاعاتی در مورد اینکه این فعالیت ها چه مقدار هزینه دارند دریافت کنند . این گونه ارتباط به گروه ها کمک می کند تا مطمئن باشند که کمک های آنها مسئولانه مورد استفاده قرار می گیرند .

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na
اعانات مستقیم گروه ها به ساختار خدماتی باعث تشویق مدیریت مسئولانه سرمایه خدماتی می شود و به کمیته خدماتی کمک می کند تا تمرکز خود را بر روی هدف اصلی NA حفظ کنند . تجربه به ما نشان داده ، که وقتی متعهد به تامین هزینه کار هر یک از سطوح مختلف خدمت انحصارا از طریق اعانات گروه ها می شویم ، حفظ رابطه قوی بین گروه ها و دیگر قسمت های خدماتی آسان تر است .

گروه های ما مایلند که درباره کاری که از طرف آنها به مسئولیت آنها انجام می شود ، آگاهی بیشتری داشته باشند تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز را در اختیار هیات ها و کمیته ها قرار دهند . وقتی که تمام سطوح خدماتی ما مستقیم از طرف گروه ها حمایت می شوند ، رشته های مسئولیت متقابل بین آنها محکم تر می گردد . به علاوه با رهائی هیات های خدماتی و کمیته ها از فعالیت های درآمد زائی اعانات ، به آن ها امکان می دهد تا انرژی خود را کاملا صرف انجام دادن هدف اصلی NA نمایند .

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na
جواب گوئی یکی از خواص ضروری مدیریت مالی مسئول NA است ، وقتی اعضای معتادان گمنام برای گروه ها ، کمیته ها ، دفاتر و همایش ها سرمایه فراهم می کنند ، عناصر ساختار خدماتی ما مسئول هستند که در مورد چگونگی استفاده از این سرمایه جواب گو باشند . گزارش های مالی منظم ، دفاتر باز و رسیدگی و حساب رسی به حساب های NA به طور مرتب ، به همان گونه که در جزوه راهنمای مختلف برای خزانه داران NA نوشته شده ، به اعضاء کمک می کند تا مطمئن باشند که کمک های آنها از لحاظ مسائل مالی جواب گوئی کسانی که بدان ها خدمت می کنند باشند .

گزارش های خزانه داری به ما کمک می کند تا ببینیم هزینه های خدماتی واقعی ما ، تا چه حد با اولویت هائی که ما داشته ایم مطابقت دارد . گزارش های مالی مداوم به ما کمک می کند تا برای فعالیت های خدماتی آینده ، طرح های واقع بینانه ای برای مخارج بریزیم . گزارش مالی و حساب رسی منظم کمک می کند تا از سرقت سرمایه های خدماتی NA جلوگیری شود ، و اگر سرقتی رخ دهد ، حساب رسی منظم باعث حصول اطمینان می شود که این مسئله نمی تواند برای مدت طولانی بدون آنکه متوجه آن شویم ادامه داشته باشد . مفهوم مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

وقتی اعضای NA سرمایه خدماتی را با کمک شان تامین می کنند ، انتظار دارند که این پول با دقت مورد استفاده قرار گیرد و صرف تنها نیت ما که پیشبرد هدف اصلی انجمن است ، گردد . با قبول این اعانات ، گروه ها ، هیات های خدماتی و کمیته های ما متعهد می شوند که از این سرمایه برای رساندن پیام NA استفاده کنند و آنرا مسئولانه خرج نمایند .

مفهوم یازدهم,مفهوم یازده,مفهوم 11,بودجه na

تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم یازدهم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!