خبرنامه خدمات جهانی تابستان 1402

خبرنامه خدمات جهانی تابستان 1402

خبرنامه خدمات جهانی تابستان 1402

نسخه 14 ، شماره نهم، شهریور 1402 (ژوئن 2023)

کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۳

اولین کنفرانس خدمات جهانی حضوری بعد پنج سال در ۳۰ آوریل— ۶ می 2023  (10 اردیبهشت ۱۴۰۲ —اردیبهشت ۱۴۰۲ ( در ووُدلند هیلز، کالیفرنیا برگزار گردید. این شماره خبرنامه خدمات جهانی خلاصه ای از فعالیت ها و تصمیمات کنفرانس است. برای سهل کردن ترجمه ها و آسان تر کردن برای خواندن همه، ما سعی کردیم تا جایی که می توانستیم این گزارش مختصر باشد، ولی ما زمینه های زیادی را در این کنفرانس پوشش دادیم. خلاصه ای از تصمیماتی که در این کنفرانس اتخاذ شد در: www.na.org/conference و www.worldna.org در دسترس می باشند.

 موضوع و تم کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۲۳ پیش رو ایجاد آینده است. تقریباً ۴۰ شرکت کننده از ۲۴۲ شرکت کنند ه از طریق ارتباط مجازی شرکت کرده بودند. سیزده نفر از ۱۲۶ نفر رابطین، یکی از ۱۳ عضو هیئت امناء، و ۲۵ نفر از ۱۰۳ نایب رابط شرکت کنندگان مجازی کنفرانس بودند. تعداد شرکت کنندگان مجازی در طی هفته کمی بیشتر شد، چنانکه چند نفری از شرکت کنندگان که مریض شدند از اتا قهای خود در هتل به و دوره کنفرانس وصل می شدند.

جهت مطالعه بیشتر فایل pdf خبرنامه را دانلود کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!