خبرنامه شهریور1401

خبرنامه خدمات جهانی NA

خبرنامه خدمات جهانی NA

نسخه چهارده|شماره هشت|شهریور 1401 (سبتامبر2022)

اوایل مرداد ، ۱۴۰۱ پس از گذشت دو سال برای اولین بارهیئت امناء جلسه حضوری برگزار کرد. برای چهار عضوی که در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده بودند این اولین جلسه ای حضوری هیئت امناء بود که درآن شرکت می کردند. برگزاری هر ماهه جلسات مجازی تبدیل به یک امرعادی شده است. اوایل شهریور پنل منابع انسانی برای اولین بارجلسه  حضوری برگزارکرد، وما می دانیم آنها هم همان احساس چهار عضو هیئت امناء را داشتند. شما نمی توانید از پشت صفحه نمایش همدیگررا بغل کنید!
بیشتر زمان جلسه ما روی برنامه های کنفرانس خدمات جهانی، ۲۰۲۳ از جمله دستور کارکنفرانس متمرکز بود. این نسخه از خبرنامه خدمات جهانی NA بعضی ازعناوین دیگری که ما بر روی شان تمرکز داشته و کاری که انجام داده ایم را پوشش می دهد. با جلسات وب و به روزرسانی های ارائه شده خدمات جهانی NA هر یک ماه در میان به شرکت کنندگان کنفرانس ، بیشتر این اطلاعات برای آنها جدید نخواهد بود، اما جهت مطلع شدن همه اعضاء اینجا ارائه شده است. خبرنامه خدمات جهانی NA

جهت مطالعه بیشتر فایل pdf خبرنامه را دانلود کنید

اوایل مرداد ، ۱۴۰۱پس از گذشت دو سال برای اولین بارهیئت امناء جلسه حضوری برگزار کرد. برای چهار عضوی که در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده بودند این اولین جلسه ای حضوری هیئت امناء بود که درآن شرکت می کردند. برگزاری هر ماهه جلسات مجازی تبدیل به یک امرعادی شده است. اوایل مرداد ، ۱۴۰۱پس از گذشت دو سال برای اولین بارهیئت امناء جلسه حضوری برگزار کرد. برای چهار عضوی که در سال ۲۰۲۰ انتخاب شده بودند این اولین جلسه ای حضوری هیئت امناء بود که درآن شرکت می کردند. برگزاری هر ماهه جلسات مجازی تبدیل به یک امرعادی شده است.

Visits: 628

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!