خبرنامه خدمات جهانی شهریور 1402

نسخه پانزدهمُ | شماره یک | شهریور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳)

 در4-5 ماهی که کنفرانس خدمات جهانی پایان یافت، ما مشغول اجرایی کردن تصمیمات کنفرانس بودیم مانند: افزایش کارکنان، ارتقاء

فناوری، و آماده شدن برای همایش جهانی NA. این شماره خبرنامه خدمات جهانی NA بعضی از این فعالیت ها را برجسته می کند. ما

سعی می کنیم جهت قابل خواندن بودن راحت و ترجمه آن را کوتاه نگه  داریم.

در ارسال ایمیل به: wb@na.org و پرسش سؤالات تردید نکنید.

جهت مطالعه بیشتر فایل pdf خبرنامه را دانلود کنید

خبرنامه خدمات جهانی شهریور 1402

Views: 303

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!