راه تازه ای ابرای زندگی

بیست ویکمین سالگرد انجمن معتادان گمنام شهرستان درگز

راه تازه ای ابرای زندگی

تاریخ: پنجشنبه 9 شهریور 1402

ساعت: 19 الی 21

مکان: میدان جهاد، سالن ورزشی شهید چمران

شرکت برای عموم آزاداست

تلفن روابط عمومی: 09159228112

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!