ایمیل کمیته ها و خدمتگزاران

ردیف کمیته ایمیل
1 دفتر مرکزی centraloffice@nairan.org
2 منشی شورای منطقه monshi@nairan.org
3 رابطین شورای منطقه delegate@nairan.org
4 وبسایت info@nairan.org
5 روابط عمومی pi@nairan.org
6 فصلنامه پیام بهبودی pb@nairan.org
7 تالار گفتگو talar@nairan.org
8 کمیته کارگاهها workshop@nairan.org
9 کمیته زندانها

h-i@nairan.org

10 گرداننده شورای منطقه

conductor@nairan.org

Visits: 829

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!