تسليم

معتادی نوجوان و انجمنی نوپا ، با هم رشد می کنند

پیام معتادان گمنام که من جانانه سعی می کنم در تک تک روزها و لحظات زندگی پیرو آن باشم، هنوز هم در مورد من مصداق دارد؛ درست مثل همان روزی که برای اولین بار، از زنی که شجاعت بازگویی سرگذشتش را در کلاس دبیرستان ما داشت، این پیام را شنیدم: «باشد که یک معتاد، هر معتادی، بتواند مصرف مواد مخدر را ترک کند، میل به مصرف را از دست بدهد، و راهی تازه ای برای زندگی پیدا کند.» هر معتادی، حتی شما! ... ادامه مطلب