یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودی

یک دانه سیب زمینی

علاوه بر آن، آموزش دیدم و مربی ایدز شدم. برای برگزاری کارگاههای پیشگیری و آموزشی در مورد ایدز به جاهای مختلف کشورم رفتم، و این پیام امید را به کسانی که هنوز در چنگ بیماری اعتیاد بودند بشارت دادم که هیچ وقت دیر نیست، که آنان هم می توانند بهبود یابند! حالا، پانزده سال است که من ایدز دارم. این بیماری آثار مخربش را بر من گذاشته، با این همه من از عمل به پیشنهادهای برنامه سر باز نزدم. مهم تر از همه، مصرف نکردم!یک دانه سیب زمینی,معتاد جویای بهبودی,در چنگ بیماری اعتیاد,یافتن بهبودیزندگی من در واقع از آن روز آغاز شد که پزشکی خبر مرگ قریب الوقوعم را به من داد. من هر روز پروردگار را شکر می کنم که یک روز دیگر فرصت زنده بودن، فرصت بهبودی به من داده است؛ و از او می خواهم نشانم دهد که در این فرصت یک روزه چه کمکی به دیگران می توانم بکنم. امیدوارم سرگذشت من به معتادان دیگر در یافتن بهبودی کمک کند. ... ادامه مطلب