شرکت منظم در جلسات علاج اصلی من است

تردیدی ندارم که شرایط کلی زندگی ام هنوز بسیار خوب است، بخصوص وقتی آنرا با اولین روزی که پا به جلسه گذاشتم، مقایسه می کنم، در آن موقع تازه از زندان آزاد شده بودم، هیچ پولی و امیدی نداشتم و با اجبار به مصرفی توقف ناپذیر که داشت نابودم می کرد؛ همراه بودم، شغل، تحصیلات و جایی برای زندگی نداشتم، بدون هیچ تجربه ای که بتوانم روی آن حساب کنم و با رفتار و کرداری کاملا معتادگونه! زندگی می گذراندم. ... ادامه مطلب