کاوش در روحانیت,زبان مخصوص NA,زبان مشترک بهبودی,پیام شفاف NA

کاوش در روحانیت

زمانی که بطور واقعی باورهایمان را تجربه کنیم، این باورها حیاتی تر می شوند. برای بعضی از ما، این به معنی آن است که راهی برای دعا کردن پیدا کنیم تا در وجودمان طنین انداز باشد. بعضی از ما راههای دیگری برای ایجاد رابطه آگاهانه پیدا می کنند تا با باورهایمان هم خوانی داشته باشد. اما کلید معمای رشد روحانی این است که "رشد" به معنی تغییر است و رشد روحانی باعث تغییر ما می شود. یکی از اعضاء مشارکت می کرد که: " زمانی که حدود ده سال پاکی داشتم، تشخیص دادم که در رابطه خود با خداوند صادق نیستم، زیرا وانمود می کردم که عصبانی نیستم. فکر کردم که اگر در این رابطه صادق نباشم، دیگر روابط من چقدر شانس خواهند داشت؟ " هربار که فرصتی برای رشد روحانی پیدا می کنیم، امید تازه ای را تجربه می نمائیم . ... ادامه مطلب