از اجبار به مصرف تا انتخاب بهبودی

من در چرخه ی معیوب اعتیاد گرفتار شده بودم ، که اولین تجربه ، آخرین تجربه ی من نشد و احساسات مختلف را برایم به ارمغان می آورد ، تا آنجایی که این امر برایم عادی گشت و بر خلاف اعتقادات گذشته ، دیگر زندان رفتن نه تنها ننگ و عار نبود ، بلکه ارزشی شده بود که به وسیله آن به خود فریبی می پرداخ ... ادامه مطلب