چرا خدمت NA ؟

فرصتی داد تا از خود و افکار بیمارگونه ام خارج شده و بر روی راه های رساندن پیام در کمیته نشریات، کمیته H&I و جلسات پانل، کمیته توسعه، بدنه های خدماتی ناحیه ای و منطقه ای، و کمیته های همایش و نیز خدمت راهنما و انتقال قدم ها متمرکز شوم، اصول را برای زندگی با خود و شما، فرا گرفته ام، یاد گرفتم که چطور سلامت انجمن را مقدم بر برنامه خود بدانم، یاد گرفتم اتحاد یعنی چه. ... ادامه مطلب