رویارویی با چالشهای روزمره,فقط برای امروز 6 خرداد,منبع شهامت معتاد,چالش مصرف مواد,انجام برنامه NA

رویارویی با چالشهای روزمره (فقط برای امروز 6 خرداد)

از این نیرو خواسته ایم نواقص شخصیتی ما یعنی چیزهایی که زندگی ما را غیر قابل اداره ساخته، برطرف نماید، برای بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با این نیروی برتر اقدام کرده ایم، از طریق قدمها، توانایی قطع مصرف مواد و شروع زندگی در اختیار ما گذاشته شده است. ... ادامه مطلب