محافظت از بهبودی خود,فقط برای امروز 15 فروردین,در قبال بهبودی,درباره اعتیاد و بهبودی,چالش رایج معتاد

محافظت از بهبودی خود (فقط برای امروز 15 فروردین)

همه این  تصمیم گیری ها مشکل هستند و نه  تنها مستلزم  توجه دقیق ما، بلکه مستلزم راهنمایی راهنما و  تسلیم کامل به نیرویی برتر هستند، با استفاده از همه این منابع می توانیم بهترین  تصمیم را بگیریم، اما در نهایت این  تصمیم به عهده ماست، امروز در قبال بهبودی خود مسئول هستیم. ... ادامه مطلب